Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE  (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 7 ZYCZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie, ul. ŚWIETOKRZYSKA, nr 30, lok. 63, 00-116 WARSZAWA
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak
również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem warunkiem zawarcia Zamówienia.
Brak podania danych osobowych będzie skutkował niemożnością zawarcia Umowy.

Polityka Prywatności

Korzystając z serwisu sevendesires możesz być poproszony o podanie niektórych
swoich danych osobowych.

 1. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 7 Życzeń sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie, ul. ŚWIETOKRZYSKA, nr 30, lok. 63, 00-116 WARSZAWA
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:
  A. dane identyfikacyjne
  B. dane kontaktowe
  C. dane do rozliczeń
  D. dane do wystawienia faktury VAT
  – przetwarzane będą w celu realizacji art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do
  przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji serwisu. Pani/Pana
  dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie
  odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz w przypadkach
  przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich
  wynikającym.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia
  roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do
  żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich
  przenoszenia.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
  Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 8. Sevendesires dokonuje operacji profilowania Klientów, polegającego na
  przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii celem przygotowania
  zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak
  żadnych skutków prawnych dla Klienta. W odniesieniu do operacji profilowania
  Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.
 9. Cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe,
  zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Pan/Pani
  korzysta ze stron internetowych sevendesires.
 10. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskuje
  Pan/Pani dostęp do Serwisu sevendesires.
 11. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź
  adresowych Pana/Pani, bez wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za
  pomocą poczty elektronicznej. Jedynym przypadkiem, gdy będzie zobligowany to
  uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 12. Jedynie za wyraźną zgodą Pana/Pani, podane dane mogą zostać wykorzystane do
  celów marketingowych.
 13. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Pana/Pani Urządzenia.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani Urządzeń
  wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
  Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane i dostosować
  Serwis sevendesires indywidualnie każdemu Odwiedzjącemu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu
  oraz przypisaną wartość.
 14. Pan/Pani ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
  swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu
  sevendesires będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają
  plików cookies.
 15. Administrator wykorzystuje Cookies w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Pana/Pani preferencji oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu sevendesires, umożliwiając w
szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 1. Pan/Pani może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
  Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki
  Cookies do Pana/Pani Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
  poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
  Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
  informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Pan/Pani urządzeniu.
 2. Może Pan/Pani w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji
  w przeglądarce internetowej, której używa.